preload.background preload.background

Zásady ochrany osobních údajů


1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby, než kupující vyjádří s tímto zpracováním nesouhlas. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této smlouvy, provozování informačního systému webových stránek a uplatnění práv z kupní smlouvy. (dále společně jen "osobní údaje").

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jakékoliv změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl informován o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje mohou být z databáze odstraněny na základě písemné žádosti kupujícího. Osobní údaje Kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití.

5. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu. 6. Prodávající nepředá osobní údaje Kupujícího třetí osobě bez předchozího souhlasu Kupujícího s výjimkou přepravní společnosti, účetní a poskytovatele systému zpracování.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po jejich uzavření prodávajícím archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

7. Pokud kupující požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je prodávající povinen mu tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo na poskytnutí informací podle předchozí věty s požadavkem na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady na poskytnutí informací.

8. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující:

a) požádat o vysvětlení,

b) požadovat nápravu,

c) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.