preload.background preload.background

Obchodní podmínky


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky").

Prodávajícím je společnost EUPHORIA TRADE s.r.o., IČ: 24228648, DIČ: CZ: CZ24228648, se sídlem na adrese: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, kontaktní údaje: info@euphoria.trade (dále jen "prodávající").

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce https://www.euphoria.eu/ (dále jen "internetový obchod").

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně i s daní z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou informativní a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provede objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře.

Při objednávce si Kupující zvolí zboží a počet kusů.

Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a upravit údaje, které do objednávky vložil. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku. Údaje uvedené v objednávce považuje Prodávající za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Bezprostředně po přijetí objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal při objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím na e-mailovou adresu Kupujícího.

Pokud některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle na e-mailovou adresu Kupujícího upravenou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v tomto případě uzavřena potvrzením přijetí této nabídky Kupujícím Prodávajícímu na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může objednávku zrušit až do doby, než objednávku potvrdí. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem prodávajícího uvedeným v těchto obchodních podmínkách.

V případě zjevné technické chyby na straně Prodávajícího při uvádění ceny zboží v Internetovém obchodě nebo při objednávání není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za takto zjevně chybnou cenu. Prodávající bude Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu informovat a zašle mu na jeho e-mailovou adresu opravenou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí ze strany Kupujícího na e-mailovou adresu Prodávajícího.  

Platební podmínky a dodání zboží 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. IBAN CZ7901000001077528590207, vedený u Komerční banky, a.s.

Spolu s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve sjednané výši. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, rozumí se dále kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Zboží je kupujícímu dodáno: 

na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce,

Náklady na dodání zboží podle způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Pokud je podle kupní smlouvy Prodávající povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen zboží při dodání převzít. Pokud je z důvodů potřeby kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání. 

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě zjištění závad tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí není kupující povinen obal převzít.

Prodávající vystaví fakturu, která je přílohou dodaného zboží.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání. INCOTERMS jsou EXW Kněževes, České Republika.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí zboží Kupujícím:

zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekává s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, kterou zboží dělá, zboží odpovídá účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluveného vzorku nebo předlohy, pokud byla jakost nebo provedení určeno na základě smluveného vzorku nebo předlohy, zboží je v odpovídajícím množství, stupni nebo hmotnosti a zboží odpovídá právním požadavkům.

Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře opotřebení, kterou má zboží při převzetí Kupujícím z povahy věci

V případě vady může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci, ve které požaduje:

výměnu za nové zboží,

opravu zboží,

přiměřenou slevu z kupní ceny,

odstoupit od smlouvy.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. K řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů on-line na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění provádí v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Závěrečná ustanovení

Veškeré smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle práva České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se strany dohodly, že se vztah řídí právem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Veškerá práva k internetovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně vzhledu stránek, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak využívat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího. 

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí používat postupy, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich provoz, a nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by jim nebo třetím osobám umožnila zasahovat do softwaru nebo jiných součástí internetového obchodu nebo je používat a používat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení způsobem, který je v rozporu s jeho účelem nebo funkcí.

Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající může znění obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti předchozích obchodních podmínek.

Informace o zpracování osobních údajů

 V rámci poskytování služeb vám zpracováváme vaše osobní údaje.

Správcem Vašich osobních údajů (identifikačních a kontaktních údajů) je společnost EUPHORIA TRADE s.r.o., IČ: 24228648, DIČ: CZ: CZ24228648, se sídlem na adrese: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa.

Elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Při používání našich webových stránek mohou být některé údaje shromažďovány pasivně. Jedná se zejména o: IP adresu, typ prohlížeče a typ operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační údaje ke shromažďování informací o datu a čase vaší návštěvy.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit:

má-li zboží podstatnou vadu, 

nemůže-li věc řádně užívat a objevují se i vady po opravě,

při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž byla reklamace přijata, případně též v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, o zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený zástupce rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy prodávajícímu vznikne vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění).

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. Toto právo může Kupující uplatnit u Prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Kupující má možnost volby způsobu reklamace. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci předávat elektronickou poštou. Kupující doručuje korespondenci prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje korespondenci kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

Jak získáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje od vás získáváme při uzavírání kupních smluv prostřednictvím elektronických objednávek a při registraci zákaznického účtu nebo registraci do věrnostního programu. 

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního titulu a po jakou dobu?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

a) Plnění smlouvy, zejména poskytování služeb, na základě právního titulu plnění smlouvy, a to po dobu nezbytnou k jejímu poskytnutí; 

b) Podpora prodeje a poskytování služeb (marketingové účely), na základě právního titulu oprávněného zájmu, po dobu trvání našeho oprávněného zájmu; 

c) Účely uvedené ve vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny? 

Při zpracování vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy pro jejich zabezpečení a ochranu, zejména:

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy za jasně definovaným a výše uvedeným účelem, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem a pouze po dobu nezbytnou pro účely jejich zpracování;

Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům;

V naší společnosti dodržujeme vhodná technická a administrativní opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající všem zjištěným rizikům; všechny osoby, které přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely mohou být předávány třetím stranám, které pro nás zajišťují distribuci marketingových materiálů a přípravu marketingových akcí.

Osobní údaje můžeme předat našim odborným poradcům nebo auditorům.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste poskytli.

Máte právo podat stížnost na naše jednání u Úřadu pro ochranu osobních údajů.'

V případě uplatnění některého z výše uvedených práv vás budeme bez zbytečného odkladu písemně informovat o způsobu vyřízení vaší žádosti.

Pokud se rozhodnete uplatnit některé z výše uvedených práv, zašlete nám prosím zprávu na e-mailovou adresu info@euphoria.trade nebo na poštovní adresu EUPHORIA TRADE s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1. Upozorňujeme, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší totožností, a proto Vás v některých případech můžeme požádat o její prokázání.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku lze vznést, pokud je právním základem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem. Námitku můžete vznést také v případě, že vaše údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu). 

Pokud vznesete námitku proti zpracování, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@euphoria.trade.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2020.