preload.background preload.background

Polityka prywatności


1. Ochronę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.

2. Kupujący zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy po skutecznym wykonaniu umowy, do czasu wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu na to przetwarzanie. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko oraz paragon, adres zamieszkania, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, w celu zawarcia niniejszej Umowy, obsługi systemu informacyjnego serwisu oraz realizacji praw wynikających z umowy sprzedaży . (zwane dalej łącznie „Danymi osobowymi”).

3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podawania swoich danych osobowych oraz ma obowiązek bez zbędnej zwłoki informować Sprzedawcę o każdej zmianie swoich danych osobowych. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, w tym inne uprawnienia wynikające z ustawy o tych danych. Dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy na podstawie pisemnego żądania Kupującego. Dane osobowe Kupującego są zabezpieczone przed nadużyciem.

5. Sprzedawca może upoważnić podmiot trzeci do przetwarzania danych osobowych Kupującego. Sprzedający nie przekaże danych osobowych Kupującego podmiotowi trzeciemu bez uprzedniej zgody Kupującego, z wyjątkiem firmy spedycyjnej, księgowego i dostawcy systemu przetwarzania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. Poszczególne umowy sprzedaży są archiwizowane przez Sprzedawcę po ich zawarciu w postaci elektronicznej i są dostępne tylko dla Sprzedawcy.

7. W przypadku żądania przez Kupującego informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia tych informacji. Sprzedawca ma prawo udzielić informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, za odpowiednią opłatą, nieprzekraczającą kosztów udzielenia informacji.

8. W przypadku uznania przez Kupującego, że Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności gdy dane osobowe są nieprawidłowe w związku z celem ich przetwarzania Kupujący może:

a) poprosić o wyjaśnienie,

b) żądania naprawienia sytuacji,

c) skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.