preload.background preload.background

Privacybeleid


1. De bescherming van persoonsgegevens van de koper, die een natuurlijke persoon is, wordt geregeld door wet nr. 101/2000 Coll., betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

2. Door het sluiten van het verkoopcontract stemt de Koper in met de verwerking en verzameling van zijn of haar persoonlijke gegevens in de database van de Verkoper na de succesvolle uitvoering van het contract, totdat de Koper aangeeft het niet eens te zijn met deze verwerking. De Koper stemt in met de verwerking van de volgende persoonsgegevens: naam en ontvangstbewijs, woonadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, ten behoeve van het sluiten van deze Overeenkomst, het exploiteren van het informatiesysteem van de website en het afdwingen van rechten onder het verkoopcontract . (hierna gezamenlijk "Persoonsgegevens" genoemd).

3. De Koper erkent dat hij verplicht is zijn persoonsgegevens correct en waarheidsgetrouw op te geven en dat hij verplicht is de Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van elke wijziging in zijn persoonsgegevens. De Koper bevestigt dat de verstrekte persoonsgegevens juist zijn en dat hij of zij ervan op de hoogte is gesteld dat het gaat om een vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens.

4. De Koper heeft het recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens, het recht om deze te corrigeren, inclusief andere wettelijke rechten op deze gegevens. Persoonsgegevens kunnen op schriftelijk verzoek van de Koper uit de database worden verwijderd. De persoonsgegevens van de koper zijn beveiligd tegen misbruik.

5. Verkoper kan een derde machtigen om de persoonsgegevens van Koper te verwerken. Verkoper zal de persoonsgegevens van Koper niet doorgeven aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van Koper behalve aan de rederij, de accountant en de aanbieder van het verwerkingssysteem.

6. Persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd verwerkt. Individuele verkoopovereenkomsten worden door de verkoper na totstandkoming in elektronische vorm gearchiveerd en zijn alleen toegankelijk voor de verkoper.

7. Indien Koper informatie vraagt over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, is Verkoper verplicht deze informatie te verstrekken. Verkoper heeft het recht om informatie te verstrekken op grond van de vorige zin en vereist een redelijke vergoeding die niet hoger is dan de kosten van het verstrekken van informatie.

8. Indien Koper ervan uitgaat dat Verkoper zijn persoonsgegevens verwerkt op een wijze die in strijd is met de bescherming van het privé- en privéleven van Koper of in strijd is met de wet, in het bijzonder indien de persoonsgegevens rekening houdend met het doel van hun verwerking, kan de Koper:

a) om uitleg vragen,

b) vereisen om de situatie te verhelpen,

c) contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.